ވަގުތީ ނަތީޖާ

ނ. ޅޮހި

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
މުޙައްމަދު ރިޟުވާން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
D7.1
78 | N. Lhohi - 1
DT.1
486 | N. Atoll Male' - 1
DT.2
487 | N. Atoll Male' - 2
DT.3
488 | N. Atoll Male' - 3
DT.4
489 | N. Atoll Male' - 4
DT.5
608 | N. atholhu Male'-5

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޙަސަން ސަމީޙު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ޢަލީ މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުމަނިކު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
All
D7.1
78 | N. Lhohi - 1
DT.1
486 | N. Atoll Male' - 1
DT.2
487 | N. Atoll Male' - 2
DT.3
488 | N. Atoll Male' - 3
DT.4
489 | N. Atoll Male' - 4
DT.5
608 | N. atholhu Male'-5

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ލަޠީފާ މުޙައްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
އާމިނަތު ފަޒްނާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ފާޠިމަތު ނަޢީމާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ޢާޢިޝަތު އަރީން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
All
D7.1
78 | N. Lhohi - 1
DT.1
486 | N. Atoll Male' - 1
DT.2
487 | N. Atoll Male' - 2
DT.3
488 | N. Atoll Male' - 3
DT.4
489 | N. Atoll Male' - 4
DT.5
608 | N. atholhu Male'-5

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ބަޝީރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
އަޙުމަދު ހަމްދާން ނާޞިރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
D7.1
78 | N. Lhohi - 1
DT.1
486 | N. Atoll Male' - 1
DT.2
487 | N. Atoll Male' - 2
DT.3
488 | N. Atoll Male' - 3
DT.4
489 | N. Atoll Male' - 4
DT.5
608 | N. atholhu Male'-5