ވަގުތީ ނަތީޖާ

މ. މުލި

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙުސައިން ނާޡިމް (ސެންބެ)
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ޝަމްޢޫން ރަމީޒު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
އިސްމާޢީލް ނަޞީރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
All
K4.1
267 | M. Muli - 1
KT.1
511 | M. Atoll Male' - 1
KT.2
512 | M. Atoll Male' - 2
KT.3
615 | M. Atholhu, Male'-3

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އާމިނަތު ސަނާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 22
%
votes
ޢިނާޔާ ޢަބްދުއްލަޠީފު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 21
%
votes
ޙަސަން ޞަބާޙް (ސޮބާހު)
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 20
%
votes
މުޙައްމަދު ލަޠީފް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 19
%
votes
އަޙްމަދު ޝާޠިރު (ޝާޠިރު)
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
އަޙްމަދު ފާރިސް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
މުޙައްމަދު ނިޙާދު (ނޮޑީ)
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
All
K4.1
267 | M. Muli - 1
KT.1
511 | M. Atoll Male' - 1
KT.2
512 | M. Atoll Male' - 2
KT.3
615 | M. Atholhu, Male'-3

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޖުވައިރިއްޔާ އިބްރާހީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ނިޝާ އަޙްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ނުޞްރާ ސަޢީދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޒަކިއްޔާ އިބްރާހީމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
All
K4.1
267 | M. Muli - 1
KT.1
511 | M. Atoll Male' - 1
KT.2
512 | M. Atoll Male' - 2
KT.3
615 | M. Atholhu, Male'-3

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ޙަސަން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
މުރުޝިދު މުޙައްމަދު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
މުޙައްމަދު ނިމާލް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
އިބްރާހީމް ޒަކީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
K4.1
267 | M. Muli - 1
KT.1
511 | M. Atoll Male' - 1
KT.2
512 | M. Atoll Male' - 2
KT.3
615 | M. Atholhu, Male'-3