ވަގުތީ ނަތީޖާ

ނ. މަގޫދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފަތުހުއްﷲ ނަސީރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
D9.1
80 | N. Magoodhoo - 1
DT.1
486 | N. Atoll Male' - 1
DT.2
487 | N. Atoll Male' - 2
DT.3
488 | N. Atoll Male' - 3
DT.4
489 | N. Atoll Male' - 4
DT.5
608 | N. atholhu Male'-5

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޢަޤީލް ޙުސައިން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
މުދުރިކަތު އަޙްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
ޢަބްދުލްޙަލީމް އަޙްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
D9.1
80 | N. Magoodhoo - 1
DT.1
486 | N. Atoll Male' - 1
DT.2
487 | N. Atoll Male' - 2
DT.3
488 | N. Atoll Male' - 3
DT.4
489 | N. Atoll Male' - 4
DT.5
608 | N. atholhu Male'-5

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޞާފިޔާ ޚާލިދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
މަރްޔަމް މަސާޙަތު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
އާމިނަތު ފަޒްލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
D9.1
80 | N. Magoodhoo - 1
DT.1
486 | N. Atoll Male' - 1
DT.2
487 | N. Atoll Male' - 2
DT.3
488 | N. Atoll Male' - 3
DT.4
489 | N. Atoll Male' - 4
DT.5
608 | N. atholhu Male'-5

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ބަޝީރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
އަޙުމަދު ހަމްދާން ނާޞިރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
D9.1
80 | N. Magoodhoo - 1
DT.1
486 | N. Atoll Male' - 1
DT.2
487 | N. Atoll Male' - 2
DT.3
488 | N. Atoll Male' - 3
DT.4
489 | N. Atoll Male' - 4
DT.5
608 | N. atholhu Male'-5