ވަގުތީ ނަތީޖާ

ދ. މީދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ނިޡާމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
އިބްރާހީމް ނަސީމް
MDA
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
M1.1
278 | Dh. Meedhoo - 1
M1.2
279 | Dh. Meedhoo - 2
MT.1
515 | Dh. Atoll Male' - 1
MT.2
516 | Dh. Atoll Male' - 2
MT.3
616 | Dh. Atholhu, Male'-3

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޢަލީ ޝަރީފު
MDA
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޔާސިރު ޢަލީ
MDA
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
ޢަލީ ފަހުމީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
އިބްރާހީމް ނާޞިރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
ޢާލިފް އަޙްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
All
M1.1
278 | Dh. Meedhoo - 1
M1.2
279 | Dh. Meedhoo - 2
MT.1
515 | Dh. Atoll Male' - 1
MT.2
516 | Dh. Atoll Male' - 2
MT.3
616 | Dh. Atholhu, Male'-3

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ނަޝްފާ މޫސާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ޢަރޫސާ ޢަބްދުލްވާޙިދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ފާޠިމަތު ޢިރުފާނާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
All
M1.1
278 | Dh. Meedhoo - 1
M1.2
279 | Dh. Meedhoo - 2
MT.1
515 | Dh. Atoll Male' - 1
MT.2
516 | Dh. Atoll Male' - 2
MT.3
616 | Dh. Atholhu, Male'-3

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ޝާފިޢު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
ޖާދުﷲ ޙަމީދު
MDA
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
M1.1
278 | Dh. Meedhoo - 1
M1.2
279 | Dh. Meedhoo - 2
MT.1
515 | Dh. Atoll Male' - 1
MT.2
516 | Dh. Atoll Male' - 2
MT.3
616 | Dh. Atholhu, Male'-3