ވަގުތީ ނަތީޖާ

ލ. މުންޑޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އިބްރާހީމް ޚަލީލް
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
އާދަމް ނާޞިފް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
All
O1.1
307 | L. Mundoo - 1
OT.1
522 | L. Atoll Male' - 1
OT.2
523 | L. Atoll Male' - 2
OT.3
524 | L. Atoll Male' - 3
OT.4
525 | L. Atoll Male' - 4
OT.5
620 | L. Atholhu, Male'-5
OT.6
621 | L. Atholhu, Male,-6

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މުޙައްމަދު ރަޝީދު
AP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
މުޙައްމަދު ޖަމީލް
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޙުސައިން ޒަޢީމް
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
ޢަލީ ޝަފީޢު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
އިބްރާހީމް ނަޢީމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
All
O1.1
307 | L. Mundoo - 1
OT.1
522 | L. Atoll Male' - 1
OT.2
523 | L. Atoll Male' - 2
OT.3
524 | L. Atoll Male' - 3
OT.4
525 | L. Atoll Male' - 4
OT.5
620 | L. Atholhu, Male'-5
OT.6
621 | L. Atholhu, Male,-6

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

މަރްޔަމް ޝިޒާނާ
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ފާޠިމަތު ސާޖިދާ
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ޙަލީމަތު ޢިނާޔަތު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
O1.1
307 | L. Mundoo - 1
OT.1
522 | L. Atoll Male' - 1
OT.2
523 | L. Atoll Male' - 2
OT.3
524 | L. Atoll Male' - 3
OT.4
525 | L. Atoll Male' - 4
OT.5
620 | L. Atholhu, Male'-5
OT.6
621 | L. Atholhu, Male,-6

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޝާހީން އިސްމާޢީލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
އިސްމާޢީލް ޢަލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
O1.1
307 | L. Mundoo - 1
OT.1
522 | L. Atoll Male' - 1
OT.2
523 | L. Atoll Male' - 2
OT.3
524 | L. Atoll Male' - 3
OT.4
525 | L. Atoll Male' - 4
OT.5
620 | L. Atholhu, Male'-5
OT.6
621 | L. Atholhu, Male,-6