ވަގުތީ ނަތީޖާ

ބ.ކެންދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަބްދުލްޣައްފާރު ޤާސިމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
All
F3.1
116 | B. Kendhoo - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
613 | B. Atholhu, Male'-6

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އަޙްމަދު ސަލީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
އަޙްމަދު ޢަބްދުއްރަޝީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
ޙަސަން ސިނާން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
އަޙްމަދު ޢައްޒާމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
All
F3.1
116 | B. Kendhoo - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
613 | B. Atholhu, Male'-6

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ފާޠިމަތު ޝިފާ
MLDSP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޢާއިޝަތު ޝަމްޢަތު
MLDSP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ފަރާޝާ އިލްޔާސް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ދަހާ ނިޒާރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
All
F3.1
116 | B. Kendhoo - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
613 | B. Atholhu, Male'-6

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޝަކީލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
އަޙްމަދު އަފްރާޙް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
F3.1
116 | B. Kendhoo - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
613 | B. Atholhu, Male'-6