ވަގުތީ ނަތީޖާ

ދ. ބަނޑިދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އާދަމް އަންފާލު
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
މުޙައްމަދު މޫސާ
MDA
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
All
M2.1
280 | Dh. Bandidhoo - 1
MT.1
515 | Dh. Atoll Male' - 1
MT.2
516 | Dh. Atoll Male' - 2
MT.3
616 | Dh. Atholhu, Male'-3

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މުޙައްމަދު މަމްދޫޙް
MDA
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
އަޙްމަދު ލަޠީފް
MDA
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ޢާޠިފް ޙުސައިން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
All
M2.1
280 | Dh. Bandidhoo - 1
MT.1
515 | Dh. Atoll Male' - 1
MT.2
516 | Dh. Atoll Male' - 2
MT.3
616 | Dh. Atholhu, Male'-3

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޙިލްމާ އާދަމް
MDA
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޙަލީމަތު ޝަޒުމާ
MDA
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ލަމްޔާ މޫސާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ޢާއިޝަތު ރީމާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
M2.1
280 | Dh. Bandidhoo - 1
MT.1
515 | Dh. Atoll Male' - 1
MT.2
516 | Dh. Atoll Male' - 2
MT.3
616 | Dh. Atholhu, Male'-3

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ޝާފިޢު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
ޖާދުﷲ ޙަމީދު
MDA
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
M2.1
280 | Dh. Bandidhoo - 1
MT.1
515 | Dh. Atoll Male' - 1
MT.2
516 | Dh. Atoll Male' - 2
MT.3
616 | Dh. Atholhu, Male'-3