ވަގުތީ ނަތީޖާ

ދ. ރިނބުދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އިގްބާލު އަބްދުލްޤައްޔޫމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
M3.1
281 | Dh. Rinbudhoo - 1
MT.1
515 | Dh. Atoll Male' - 1
MT.2
516 | Dh. Atoll Male' - 2
MT.3
616 | Dh. Atholhu, Male'-3

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޔޫސުފް ނާފިޛު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
އަޙްމަދު ނިޔާޒް ނިޒާރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ނަވާޛު ޝަރީފު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
އަޝްރަފް ޙަސަން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
All
M3.1
281 | Dh. Rinbudhoo - 1
MT.1
515 | Dh. Atoll Male' - 1
MT.2
516 | Dh. Atoll Male' - 2
MT.3
616 | Dh. Atholhu, Male'-3

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

އާމިނަތު ރާޙަތު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
ފާޠިމަތު ޢަރޫޝާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
މަރްޔަމް ޝިފާޒާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
ޝަފަޤު ޝަމީމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
M3.1
281 | Dh. Rinbudhoo - 1
MT.1
515 | Dh. Atoll Male' - 1
MT.2
516 | Dh. Atoll Male' - 2
MT.3
616 | Dh. Atholhu, Male'-3

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ޝާފިޢު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
ޖާދުﷲ ޙަމީދު
MDA
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
M3.1
281 | Dh. Rinbudhoo - 1
MT.1
515 | Dh. Atoll Male' - 1
MT.2
516 | Dh. Atoll Male' - 2
MT.3
616 | Dh. Atholhu, Male'-3