ވަގުތީ ނަތީޖާ

ބ. އޭދަފުށި

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ފާތިޙް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
އަޙްމަދު ރަޝީދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ބ. އޭދަފުށި
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
F8.1
121 | B. Eydhafushi - 1
F8.2
122 | B. Eydhafushi - 2
F8.3
123 | B. Eydhafushi - 3
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މުޙައްމަދު ޒާހިދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
އަޙްމަދު ނާޞިރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 19
%
votes
ނައުޝާދު އަޙްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
ޢަލީ ޝަފީޤު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 18
%
votes
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
ޒައިދު ޢަލީ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
All
F8.1
121 | B. Eydhafushi - 1
F8.2
122 | B. Eydhafushi - 2
F8.3
123 | B. Eydhafushi - 3
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޙައްވާ ސަމީޙާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ޢާއިޝަތު ސަމްޙާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޔަތީމާ ޙުސައިން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ފާޠިމަތު ޢަބްދުލްޣަފޫރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ޒަހިއްޔާ އިބްރާހީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ނާޒްނީނާ ޔޫސުފް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
All
F8.1
121 | B. Eydhafushi - 1
F8.2
122 | B. Eydhafushi - 2
F8.3
123 | B. Eydhafushi - 3
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޝަކީލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
އަޙްމަދު އަފްރާޙް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
F8.1
121 | B. Eydhafushi - 1
F8.2
122 | B. Eydhafushi - 2
F8.3
123 | B. Eydhafushi - 3
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6