ވަގުތީ ނަތީޖާ

ދ. މާއެނބޫދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޔޫސުފް ސަޢީދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
ޒަކަރިއްޔާ މުފީދު
MDA
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
All
M6.1
283 | Dh. Maaenboodhoo - 1
MT.1
515 | Dh. Atoll Male' - 1
MT.2
516 | Dh. Atoll Male' - 2
MT.3
616 | Dh. Atholhu, Male'-3

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އިބްރާހީމް އަފްޞަލް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
ޙާސިރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
މުޙައްމަދު ތައުފީޤު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
އަޙްމަދު ޣައްސާން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 18
%
votes
ޙުސައިން ރަޝީދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
ރިޟްވާން އިބްރާހީމް
MDA
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
އިބްރާހީމް ސިރާޖް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
All
M6.1
283 | Dh. Maaenboodhoo - 1
MT.1
515 | Dh. Atoll Male' - 1
MT.2
516 | Dh. Atoll Male' - 2
MT.3
616 | Dh. Atholhu, Male'-3

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ފަރީޝާ އިބްރާހީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
މުފީދާ ޢަބްދުލްވާޙިދު
MDA
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ޙިލްމާ ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ޝާނިހާ މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
All
M6.1
283 | Dh. Maaenboodhoo - 1
MT.1
515 | Dh. Atoll Male' - 1
MT.2
516 | Dh. Atoll Male' - 2
MT.3
616 | Dh. Atholhu, Male'-3

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ޝާފިޢު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
ޖާދުﷲ ޙަމީދު
MDA
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
M6.1
283 | Dh. Maaenboodhoo - 1
MT.1
515 | Dh. Atoll Male' - 1
MT.2
516 | Dh. Atoll Male' - 2
MT.3
616 | Dh. Atholhu, Male'-3