ވަގުތީ ނަތީޖާ

ބ. މާޅޮސް

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޠާރިޤު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
ޢަބްދުﷲ ޝުޖާޢު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
F7.1
242 | AA. Maalhos - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޢަބްދުﷲ ޙަލީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
އަޙްމަދު ފިރާޤު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
މުހައިމިނު ޢަބްދުލްޣަފޫރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޢަލީ ޝަރީފު (ރިޒާ)
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
All
F7.1
242 | AA. Maalhos - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޙަސީނާ އިދުރީސް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޢާމިރާ ޔޫސުފް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ޒުލްފާ ޢަލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޢަޒުމާ ޢަލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
All
F7.1
242 | AA. Maalhos - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޝަކީލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
އަޙްމަދު އަފްރާޙް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
F7.1
242 | AA. Maalhos - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6