ވަގުތީ ނަތީޖާ

ދ. ކުޑަހުވަދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ޝާމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
އިބްރާހީމް ފިކުރީ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
M7.1
284 | Dh. Kudahuvadhoo - 1
M7.2
285 | Dh. Kudahuvadhoo - 2
M7.3
286 | Dh. Kudahuvadhoo - 3
MT.1
515 | Dh. Atoll Male' - 1
MT.2
516 | Dh. Atoll Male' - 2
MT.3
616 | Dh. Atholhu, Male'-3

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އަޙްމަދު މަޢުރޫފް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
ޔާސިރު ޢަލީ
MDA
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
އަޙްމަދު ނާފިޛު
MDA
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
އިސްމާޢިލް ފާރިޝް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޢަލީ ސަޢުދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
ޒަކަރިއްޔާ މުފީދު
MDA
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
ޢަބްދުﷲ ޖަމީލު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
All
M7.1
284 | Dh. Kudahuvadhoo - 1
M7.2
285 | Dh. Kudahuvadhoo - 2
M7.3
286 | Dh. Kudahuvadhoo - 3
MT.1
515 | Dh. Atoll Male' - 1
MT.2
516 | Dh. Atoll Male' - 2
MT.3
616 | Dh. Atholhu, Male'-3

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ސަރީރާ އަބްދުލްމުއީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ޠާޤާ އަޙްމަދު
MDA
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ޝިފާނާ އާދަމް ޝާކިރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޢާއިޝަތު ނަޝީދާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ޝާއިޒާ ޢަބްދުލްވާޙިދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ޒަޢީމާ އިސްމާޢީލް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
All
M7.1
284 | Dh. Kudahuvadhoo - 1
M7.2
285 | Dh. Kudahuvadhoo - 2
M7.3
286 | Dh. Kudahuvadhoo - 3
MT.1
515 | Dh. Atoll Male' - 1
MT.2
516 | Dh. Atoll Male' - 2
MT.3
616 | Dh. Atholhu, Male'-3

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ޝާފިޢު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
ޖާދުﷲ ޙަމީދު
MDA
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
M7.1
284 | Dh. Kudahuvadhoo - 1
M7.2
285 | Dh. Kudahuvadhoo - 2
M7.3
286 | Dh. Kudahuvadhoo - 3
MT.1
515 | Dh. Atoll Male' - 1
MT.2
516 | Dh. Atoll Male' - 2
MT.3
616 | Dh. Atholhu, Male'-3