ވަގުތީ ނަތީޖާ

ބ. ދަރަވަންދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަލީ ސަމީޙު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ޢަލީ މާޖިދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
F6.1
119 | B. Dharavandhoo - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އިބްރާހީމް ޚަލީލް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
ޢަލީ ޝަފީޤު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
އަޙްމަދު ޒަނީމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޙުސައިން ނާޡިމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
މުޙައްމަދު މިހާދު މުޞްޠަފާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
މުޙައްމަދު ފަތުޙީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
މުޙައްމަދު ސަޢީދު (ތުއްތުބެ)
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
All
F6.1
119 | B. Dharavandhoo - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ފަރަޙަ އާދަމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ޢާއިޝަތު ޒަޚީރާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ޢަހުދާ ޚާލިދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
އާމިނަތު ސާދުނާ (ސާދުނާ)
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
All
F6.1
119 | B. Dharavandhoo - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޝަކީލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ޢަލީ މާޖިދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
F6.1
119 | B. Dharavandhoo - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6