ވަގުތީ ނަތީޖާ

ބ. ދަޮންފަނު

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު އިރުޝާދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ޢަލީ ރަޝީދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
All
F5.1
118 | B. Dhonfanu - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އަޙްމަދު ހަމީޒު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
ޢަބްދުﷲ އަޙްސަން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
ޙަސަން ޔޫސުފް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްވާހިދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ބ. ދަޮންފަނު
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
F5.1
118 | B. Dhonfanu - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޝަރުމީލާ ޙަސަން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޢާއިޝަތު މުނާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
މަރްޔަމް ނަހުޟާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ޢާއިޝަތު ރާޝިދާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
All
F5.1
118 | B. Dhonfanu - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޝަކީލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
އަޙްމަދު އަފްރާޙް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
ބ. ދަޮންފަނު
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
F5.1
118 | B. Dhonfanu - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6