ވަގުތީ ނަތީޖާ

ބ. ތުޅާދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އިބްރާހީމް ޢާދިލް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
މުޙައްމަދު އަނީސް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
އަޙްމަދު ޝާހިދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
All
F9.1
124 | B. Thulhaadhoo - 1
F9.2
125 | B. Thulhaadhoo - 2
F9.3
126 | B. Thulhaadhoo - 3
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މުޙައްމަދު މުމްތާޒު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
ޔޫސުފް ނިހާދު އިދުރީސް (ނިހާދު)
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 18
%
votes
ރައްޒާން މުޙައްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 20
%
votes
ޝިހާބު ޢަލީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
އަޙްމަދު ޢާދިލް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
މުޙައްމަދު ޢަލީމަނިކު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 21
%
votes
އިސްމާޢީލް ދާއޫދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
އިސްމާޢީލް ދާއޫދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 19
%
votes
All
F9.1
124 | B. Thulhaadhoo - 1
F9.2
125 | B. Thulhaadhoo - 2
F9.3
126 | B. Thulhaadhoo - 3
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ސަނާ އިދުރީސް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ޒިދުނާ ޢަބްދުއްރަޙީމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޝުނާނާ އިދުރީސް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ޙައްވާ ޙަސަން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޝާމަތު ޢަބްދުއްސައްތާރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ރިޝާދާ މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
All
F9.1
124 | B. Thulhaadhoo - 1
F9.2
125 | B. Thulhaadhoo - 2
F9.3
126 | B. Thulhaadhoo - 3
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޝަކީލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
އަޙްމަދު އަފްރާޙް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
F9.1
124 | B. Thulhaadhoo - 1
F9.2
125 | B. Thulhaadhoo - 2
F9.3
126 | B. Thulhaadhoo - 3
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6