ވަގުތީ ނަތީޖާ

ބ.ގޮއިދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ސިޔާން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
އިބްރާހީމް ނާޡިމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
F13.1
130 | B. Goidhoo - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ނިޛުހަތު ނާޒް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޙަސަން ޔާސިރު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
އިލްޔާސް އިބްރާހީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
މުޙައްމަދު ނާފިޡު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
All
F13.1
130 | B. Goidhoo - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

މަރްޔަމް ރުޝްދާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޢާޠިރާ އިބްރާހީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ރިޟްވާނާ އަބޫބަކުރު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
All
F13.1
130 | B. Goidhoo - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޝަކީލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
އަޙްމަދު އަފްރާޙް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
F13.1
130 | B. Goidhoo - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6