ވަގުތީ ނަތީޖާ

ށ. ފުނަދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙުމަދު އިބްރާޙިމްފުޅު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
ޙުސައިން ޝިހާމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
C13.1
67 | Sh. Funadhoo - 1
C13.2
68 | Sh. Funadhoo - 2
CT.1
482 | Sh. Atoll Male' - 1
CT.2
483 | Sh. Atoll Male' - 2
CT.3
484 | Sh. Atoll Male' - 3
CT.4
485 | Sh. Atoll Male' - 4
CT.5
606 | Sh. Atholhu, Male'-5
CT.6
607 | Sh. Atholhu, Male'-6

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އަޙްމަދު ޠަލާލް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޢަލީ ޚާލިދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
އަޙްމަދު ނަޛީރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
ޙުސައިން ޢަރީފް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
All
C13.1
67 | Sh. Funadhoo - 1
C13.2
68 | Sh. Funadhoo - 2
CT.1
482 | Sh. Atoll Male' - 1
CT.2
483 | Sh. Atoll Male' - 2
CT.3
484 | Sh. Atoll Male' - 3
CT.4
485 | Sh. Atoll Male' - 4
CT.5
606 | Sh. Atholhu, Male'-5
CT.6
607 | Sh. Atholhu, Male'-6

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޒުލްފާ ޙާމިދު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ސުވައިދާ ޙުސައިން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ފާތިމަތު ރިޝްފާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
އާމިނަތު އާދަމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
All
C13.1
67 | Sh. Funadhoo - 1
C13.2
68 | Sh. Funadhoo - 2
CT.1
482 | Sh. Atoll Male' - 1
CT.2
483 | Sh. Atoll Male' - 2
CT.3
484 | Sh. Atoll Male' - 3
CT.4
485 | Sh. Atoll Male' - 4
CT.5
606 | Sh. Atholhu, Male'-5
CT.6
607 | Sh. Atholhu, Male'-6

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޝިޔާމް (ޝިޔާންޓޭ)
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
މުޙައްމަދު ޙަމީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
C13.1
67 | Sh. Funadhoo - 1
C13.2
68 | Sh. Funadhoo - 2
CT.1
482 | Sh. Atoll Male' - 1
CT.2
483 | Sh. Atoll Male' - 2
CT.3
484 | Sh. Atoll Male' - 3
CT.4
485 | Sh. Atoll Male' - 4
CT.5
606 | Sh. Atholhu, Male'-5
CT.6
607 | Sh. Atholhu, Male'-6