ފާާޓީތަކުން ގޮނޑިތަކަށް ހޮވިފައިވާ އަދަދު

1
MRM
5
JP
12
AP
20
MDA
46
IND
165
PPM
189
MDP

މޭޔަރުކަމަށް ހޮވުނު ބޭފުޅުން

މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރު

PPM

61.32%

Votes 9548

އައްޑޫ ސިޓީ މޭޔަރު

MDP

58.65%

Votes 1783

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ މޭޔަރު

MDP

55.94%

Votes 3614

ފުވައްމުލައް ސިޓީ މޭޔަރު

MDP

52.37%

1457 Votes