JP

ސިތާރާ ޢަލީ

ށ. ނޫމަރާ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ނަދީމާ ޢަލީ

ށ. މިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ޢަލީ ދީދީ

ގދ. ވާދޫ ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

ޢަނީމާ

ފ. ފީއަލި އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ މެމްބަރުކަމަށް

ޝީޒާ ވަޙީދު

އދ. ފެންފުށި ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް