JP

ޢަލީ ދީދީ

ގދ. ވާދޫ ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

ޝީޒާ ވަޙީދު

އދ. ފެންފުށި ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ނަދީމާ ޢަލީ

ށ. މިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ޢަނީމާ

ފ. ފީއަލި އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ މެމްބަރުކަމަށް

ސިތާރާ ޢަލީ

ށ. ނޫމަރާ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް