MDP

އާބިދާ

ހއ. ހޯރަފުށި އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ މެމްބަރުކަމަށް

ޞަފާ ޤާސިމް

އދ. މަހިބަދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ޢަލީ ރަމީޒު

ހއ. އިހަވަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

ޢަލީ ޖާވީދު

ރ. ހުޅުދުއްފާރު ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

ޢަލީ ނާފިޛު

އއ. މަތިވެރި ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

ޚަދީޖާ މުނާ

އއ. ރަސްދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ޢަލީ ޝިހާބް

ގއ. ގެމަނަފުށި ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

މިރުޒާ

ފ. ފީއަލި ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ނަތުމާ

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ މެމްބަރުކަމަށް

ޝަރީފާ ދީދީ

ގދ. ގައްދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް