MDP

ނަތުމާ

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ މެމްބަރުކަމަށް

ޢަލީ ރަމީޒު

ހއ. އިހަވަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

ޝާއިދާ މޫސާ

ހދ. ކުމުންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ޢަލީ ޖާވީދު

ރ. ހުޅުދުއްފާރު ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

ސެހެނާ

ށ. ފޭދޫ އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ މެމްބަރުކަމަށް

އަލީ ނަވީޒު

ހދ. ވައިކަރަދޫ ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

ޢަލީ ނާފިޛު

އއ. މަތިވެރި ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

ޒާހިޔާ ޢަލީ

ހއ. ތަކަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ޢަލީ ޝިހާބް

ގއ. ގެމަނަފުށި ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

ލަމްޔާ މޫސާ

ދ. ބަނޑިދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ފަރްހާނާ

ފ. ފީއަލި އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ މެމްބަރުކަމަށް

ސަދާ ޝަހީމް

ށ. ފޯކައިދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ޢަލީ ޝާހް

ތ. ތިމަރަފުށި ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް