MDP

ސެހެނާ

ށ. ފޭދޫ އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ މެމްބަރުކަމަށް

ޢަލީ ޝާހް

ތ. ތިމަރަފުށި ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

ލަމްޔާ މޫސާ

ދ. ބަނޑިދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

އަލީ ނަވީޒު

ހދ. ވައިކަރަދޫ ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

ޢަލީ ރަމީޒު

ހއ. އިހަވަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

ނަތުމާ

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ މެމްބަރުކަމަށް

ނަޝާ އާދަމް

ހދ. ކުމުންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ޢަލީ ޖާވީދު

ރ. ހުޅުދުއްފާރު ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

ޝާއިދާ މޫސާ

ހދ. ކުމުންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ސިނާޒާ

މ. ކޮޅުފުށި ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ޝަރީފާ ދީދީ

ގދ. ގައްދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ޙަސަން މޫސާ

ގދ. ރަތަފަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

ސަދާ ޝަހީމް

ށ. ފޯކައިދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ފަރްހާނާ

ފ. ފީއަލި އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ މެމްބަރުކަމަށް