MDP

ޚަދީޖާ މުނާ

އއ. ރަސްދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ޝާއިދާ މޫސާ

ހދ. ކުމުންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

އަލީ ނަވީޒު

ހދ. ވައިކަރަދޫ ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

ނާޝިދާ މޫސާ

އއ. މަތިވެރި ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ޢަލީ ޝިހާބް

ގއ. ގެމަނަފުށި ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

ފަރްހާނާ

ފ. ފީއަލި އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ މެމްބަރުކަމަށް

ޙައްވާ ރޯޒާ

އދ. މަހިބަދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް