PPM

ފިރާޝާ

ށ. ބިލެތްފަހި އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ މެމްބަރުކަމަށް

ޒަރީހާ މޫސާ

ގއ. ދާންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ޝަހީދާ މޫސާ

ތ. ހިރިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ސަމްލާ ޢީސާ

ރ. ރަަސްމާދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

އަޒުމާ

ށ. ނަރުދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ނުހާ ޢަލީ

ހދ. ކުމުންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ނާހިދާ ޢަލީ

ހދ. ހަނިމާދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ސަމީޙާ މޫސާ

ހއ. ބާރަށް ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް