PPM

ޚަދީޖާ މޫސާ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ މެމްބަރުކަމަށް

ޒަރީހާ މޫސާ

ގއ. ދާންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ޚަދީޖާ މޫސާ

ނ. މާާޅެންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ސަމީޙާ މޫސާ

ހއ. ބާރަށް ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ޝަހީދާ މޫސާ

ތ. ހިރިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ފިރާޝާ

ށ. ބިލެތްފަހި އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ މެމްބަރުކަމަށް