PPM

ސަމްލާ ޢީސާ

ރ. ރަަސްމާދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ފަޒްނާ ޢަލީ

ހދ. ނާވައިދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ސަމީޙާ މޫސާ

ހއ. ބާރަށް ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް