PPM

ޚަދީޖާ މޫސާ

ނ. މާާޅެންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ނާހިދާ ޢަލީ

ހދ. ހަނިމާދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

އަޒުމާ

ށ. ނަރުދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ފިރާޝާ

ށ. ބިލެތްފަހި އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ މެމްބަރުކަމަށް

ޝަހީދާ މޫސާ

ތ. ހިރިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ޚަދީޖާ މޫސާ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ މެމްބަރުކަމަށް