އދ. މަހިބަދޫ

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް

ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު

ޞަފާ ޤާސިމް

އދ. މަހިބަދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ޙައްވާ ރޯޒާ

އދ. މަހިބަދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ މެމްބަރުކަމަށް