ގއ. ގެމަނަފުށި

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް

ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

ޢަލީ ޝިހާބް

ގއ. ގެމަނަފުށި ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ މެމްބަރުކަމަށް