ކ. މާފުށި

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް

ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ މެމްބަރުކަމަށް