ރ. ހުޅުދުއްފާރު

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް

ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

ޢަލީ ޖާވީދު

ރ. ހުޅުދުއްފާރު ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ މެމްބަރުކަމަށް