ވަގުތީ ނަތީޖާ

ހދ. ހަނިމާދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙުމަދު ޢަބްދުލްވާޙިދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
މަސްޢޫދު އާދަމް
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
މޫސާ ކައުޔަޝް ކައިލް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
All
B1.1
24 | HDh. Hanimaadhoo - 1
B1.2
25 | HDh. Hanimaadhoo - 2
BT.1
477 | Hdh. Atoll Male' - 1
BT.2
478 | Hdh. Atoll Male' - 2
BT.3
479 | Hdh. Atoll Male' - 3
BT.4
480 | Hdh. Atoll Male' - 4
BT.5
481 | Hdh. Atoll Male' - 5
BT.6
604 | Hdh. Atholhu, Male'-6
BT.7
605 | Hdh. Atholhu, Male'-7

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އުޘްމާން އާދަމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 21
%
votes
މުޙައްމަދު އާދަމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 23
%
votes
އަޙުމަދު އަނާން
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 24
%
votes
މުޞްޠަފާ ސަލީމް
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 22
%
votes
ޢަލީ އިބްރާޙިމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 20
%
votes
ފިރާޤު މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 19
%
votes
All
B1.1
24 | HDh. Hanimaadhoo - 1
B1.2
25 | HDh. Hanimaadhoo - 2
BT.1
477 | Hdh. Atoll Male' - 1
BT.2
478 | Hdh. Atoll Male' - 2
BT.3
479 | Hdh. Atoll Male' - 3
BT.4
480 | Hdh. Atoll Male' - 4
BT.5
481 | Hdh. Atoll Male' - 5
BT.6
604 | Hdh. Atholhu, Male'-6
BT.7
605 | Hdh. Atholhu, Male'-7

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
ނާހިދާ ޢަލީ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ޙާރިޘާ މުޙައްމަދު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
ފާތިމަތު އިސްމާޢިލް
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ނާޒިޔާ ޙަސަން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
ފާތިމަތު ނާޞިރާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 18
%
votes
އާމިނަތު ޢަލީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
All
B1.1
24 | HDh. Hanimaadhoo - 1
B1.2
25 | HDh. Hanimaadhoo - 2
BT.1
477 | Hdh. Atoll Male' - 1
BT.2
478 | Hdh. Atoll Male' - 2
BT.3
479 | Hdh. Atoll Male' - 3
BT.4
480 | Hdh. Atoll Male' - 4
BT.5
481 | Hdh. Atoll Male' - 5
BT.6
604 | Hdh. Atholhu, Male'-6
BT.7
605 | Hdh. Atholhu, Male'-7

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އަޙުމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
މުޙައްމަދު ސިރާޖު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
އާދަމް މުޙައްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
B1.1
24 | HDh. Hanimaadhoo - 1
B1.2
25 | HDh. Hanimaadhoo - 2
BT.1
477 | Hdh. Atoll Male' - 1
BT.2
478 | Hdh. Atoll Male' - 2
BT.3
479 | Hdh. Atoll Male' - 3
BT.4
480 | Hdh. Atoll Male' - 4
BT.5
481 | Hdh. Atoll Male' - 5
BT.6
604 | Hdh. Atholhu, Male'-6
BT.7
605 | Hdh. Atholhu, Male'-7