އިންތިހާބު ކުރަންޖެހޭ މެމްބަރުންގެ ޚުލާސާ

މޭޔަރުން

ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ސިޓީ ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސް

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ރަށު ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެމްބަރުން

ރަށު ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ މެމްބަރުން

ސިޓީތަކުން އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީއަށް ހޮވާ މެމްބަރުން

ކުރިއަށް ދެން އޮތީ ރިޔާސީ އިންތިހާބު

  • 00ދުވަސް