ވަގުތީ ނަތީޖާ

ލ. ފޮނަދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ރިޔާޟް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
ޙުސައިން ޝާރިފް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ޙަސަން އަޙްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
O7.1
L. Fonadhoo - 1
O7.2
L. Fonadhoo - 2
O7.3
L. Fonadhoo - 3

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޢަބްދުލް ރައޫފު ޔޫސުފް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
އަޙްމަދު މަމްދޫޙް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
އިބްރާހީމް މޫސާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޢަބްދުﷲ ނިޝްތާރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
All
O7.1
L. Fonadhoo - 1
O7.2
L. Fonadhoo - 2
O7.3
L. Fonadhoo - 3

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ވަރުދާ ޙުސައިން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ޢާއިޝަތު ޢަޒީމާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ޙައްވާ ޝާޢިރާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ފާޠިމަތު ޒީނާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
All
O7.1
L. Fonadhoo - 1
O7.2
L. Fonadhoo - 2
O7.3
L. Fonadhoo - 3

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޝާހީން އިސްމާޢީލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
އިސްމާޢީލް ޢަލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
O7.1
L. Fonadhoo - 1
O7.2
L. Fonadhoo - 2
O7.3
L. Fonadhoo - 3