ވަގުތީ ނަތީޖާ

ށ. ބިލެތްފަހި

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
ޢަބްދުﷲ މުފީދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
C6.1
58 | Sh. Bileiyfahi - 1
CT.1
482 | Sh. Atoll Male' - 1
CT.2
483 | Sh. Atoll Male' - 2
CT.3
484 | Sh. Atoll Male' - 3
CT.4
485 | Sh. Atoll Male' - 4
CT.5
606 | Sh. Atholhu, Male'-5
CT.6
607 | Sh. Atholhu, Male'-6

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޢަލީ އަސްލަމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
އިބްރާހީމް ރައޫފު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
އާދަމް ސަފްރާޒް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
އިބްރާހީމް ފައިޞަލް (އިއްބެ)
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
All
C6.1
58 | Sh. Bileiyfahi - 1
CT.1
482 | Sh. Atoll Male' - 1
CT.2
483 | Sh. Atoll Male' - 2
CT.3
484 | Sh. Atoll Male' - 3
CT.4
485 | Sh. Atoll Male' - 4
CT.5
606 | Sh. Atholhu, Male'-5
CT.6
607 | Sh. Atholhu, Male'-6

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

މައިޝާ ޙުސައިން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
އިސްރާ ޙަމީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
މަރްޔަމް ސަޢާދާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ފާޓިމަތު ވަޙީދާ އިބްރާޙިމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
C6.1
58 | Sh. Bileiyfahi - 1
CT.1
482 | Sh. Atoll Male' - 1
CT.2
483 | Sh. Atoll Male' - 2
CT.3
484 | Sh. Atoll Male' - 3
CT.4
485 | Sh. Atoll Male' - 4
CT.5
606 | Sh. Atholhu, Male'-5
CT.6
607 | Sh. Atholhu, Male'-6

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޙަމީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
މުޙައްމަދު ޝިޔާމް (ޝިޔާންޓޭ)
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
C6.1
58 | Sh. Bileiyfahi - 1
CT.1
482 | Sh. Atoll Male' - 1
CT.2
483 | Sh. Atoll Male' - 2
CT.3
484 | Sh. Atoll Male' - 3
CT.4
485 | Sh. Atoll Male' - 4
CT.5
606 | Sh. Atholhu, Male'-5
CT.6
607 | Sh. Atholhu, Male'-6