ވަގުތީ ނަތީޖާ

ގއ. ގެމަނަފުށި

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ޝާފިޢު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޖާދުﷲ ރަޝީދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
އިބްރާހީމް ނާޝިދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
އަޖުވަދު މުޙައްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
P8.1
332 | GA. Gemanafushi - 1
P8.2
333 | GA. Gemanafushi - 2
PT.1
526 | Ga. Atoll Male - 1
PT.2
527 | Ga. Atoll Male - 2
PT.3
528 | Ga. Atoll Male - 3
PT.4
529 | Ga. Atoll Male - 4
PT.5
530 | Ga. Atoll Male - 5
PT.6
622 | Ga. Atholhu, Male'-6
PT.7
623 | Ga. Atholhu, Male'-7
PT.8
624 | Ga. Atholhu, Male'-8

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޢަލީ ޝިހާބް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
އިބްރާހީމް އަޙްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
ޙުސައިން އިބްރާހީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
އިބްރާހީމް ޝަރުފާޒް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
All
P8.1
332 | GA. Gemanafushi - 1
P8.2
333 | GA. Gemanafushi - 2
PT.1
526 | Ga. Atoll Male - 1
PT.2
527 | Ga. Atoll Male - 2
PT.3
528 | Ga. Atoll Male - 3
PT.4
529 | Ga. Atoll Male - 4
PT.5
530 | Ga. Atoll Male - 5
PT.6
622 | Ga. Atholhu, Male'-6
PT.7
623 | Ga. Atholhu, Male'-7
PT.8
624 | Ga. Atholhu, Male'-8

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ފާޠިމަތު ސަމިއްޔަތު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
އާމިނަތު ޝަހީމާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ފާޠިމަތު މަދީޙާ
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ފާޠިމަތު އަންޖޫނާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
އާމިނަތު ރައުފަތު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
All
P8.1
332 | GA. Gemanafushi - 1
P8.2
333 | GA. Gemanafushi - 2
PT.1
526 | Ga. Atoll Male - 1
PT.2
527 | Ga. Atoll Male - 2
PT.3
528 | Ga. Atoll Male - 3
PT.4
529 | Ga. Atoll Male - 4
PT.5
530 | Ga. Atoll Male - 5
PT.6
622 | Ga. Atholhu, Male'-6
PT.7
623 | Ga. Atholhu, Male'-7
PT.8
624 | Ga. Atholhu, Male'-8

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ފުއާދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
އިބްރާހީމް ޝަހީން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
ޙަސަން ދީދީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
P8.1
332 | GA. Gemanafushi - 1
P8.2
333 | GA. Gemanafushi - 2
PT.1
526 | Ga. Atoll Male - 1
PT.2
527 | Ga. Atoll Male - 2
PT.3
528 | Ga. Atoll Male - 3
PT.4
529 | Ga. Atoll Male - 4
PT.5
530 | Ga. Atoll Male - 5
PT.6
622 | Ga. Atholhu, Male'-6
PT.7
623 | Ga. Atholhu, Male'-7
PT.8
624 | Ga. Atholhu, Male'-8