ވަގުތީ ނަތީޖާ

ހއ. ފިއްލަދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފަޠުހުﷲ ޙަސަން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
މުޙައްމަދު އިރުޝާދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
A9.1
17 | HA. Filladhoo - 1
AT.8
476 | Ha. Atoll Male' - 9
1
other

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މުޙައްމަދު ފަލާޙް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
މުޙައްމަދު ރަޒީފް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
އިބްރާޙިމް ޖަމީލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
މުޙައްމަދު މޫސާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
All
A9.1
17 | HA. Filladhoo - 1
AT.8
476 | Ha. Atoll Male' - 9
1
other

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޒަޢީމާ ޢަބްދުއްރަޝީދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ފާތިމަތު ރަޢުފާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ފަޠުޙިއްޔާ މުޙައްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
އިޝާރާ ޢަބްދުއްރަޙީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
All
A9.1
17 | HA. Filladhoo - 1
AT.8
476 | Ha. Atoll Male' - 9
1
other

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މޫސާ ޝަފީޤު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޙުސައިން ރަޝީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
A9.1
17 | HA. Filladhoo - 1
AT.8
476 | Ha. Atoll Male' - 9
1
other