ވަގުތީ ނަތީޖާ

މ. ކޮޅުފުށި

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަބްދުލްޢަލީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ޔޫސުފް ޞިދުޤީ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
K6.1
269 | M. Kolhufushi - 1
KT.1
511 | M. Atoll Male' - 1
KT.2
512 | M. Atoll Male' - 2
KT.3
615 | M. Atholhu, Male'-3

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އަޙްމަދު ވާފިރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
އާދަމް ފަޔާޟް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
އާދަމް ސަޢީދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
އަޙްމަދު ޝަކީބު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
All
K6.1
269 | M. Kolhufushi - 1
KT.1
511 | M. Atoll Male' - 1
KT.2
512 | M. Atoll Male' - 2
KT.3
615 | M. Atholhu, Male'-3

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ނިޝާނާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ސިނާޒާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ސަބާނާ ޢަބްދުއްސައްތާރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ޘުރައްޔާ ޢަބްދުއްސައްތާރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
All
K6.1
269 | M. Kolhufushi - 1
KT.1
511 | M. Atoll Male' - 1
KT.2
512 | M. Atoll Male' - 2
KT.3
615 | M. Atholhu, Male'-3

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ޙަސަން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
މުރުޝިދު މުޙައްމަދު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
މުޙައްމަދު ނިމާލް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
އިބްރާހީމް ޒަކީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
K6.1
269 | M. Kolhufushi - 1
KT.1
511 | M. Atoll Male' - 1
KT.2
512 | M. Atoll Male' - 2
KT.3
615 | M. Atholhu, Male'-3