ވަގުތީ ނަތީޖާ

ތ. ގާދިއްފުށި

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަބްދުﷲ ނަޞީފް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
ޙުސައިން ޒާހިރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
All
N9.1
297 | Th. Gaadhiffushi - 1
NT.1
517 | Th. Atoll Male' - 1
NT.2
518 | Th. Atoll Male' - 2
NT.3
519 | Th. Atoll Male' - 3
NT.4
520 | Th. Atoll Male' - 4
NT.5
521 | Th. Atoll Male' - 5
NT.6
617 | Th. Atholhu, Male'-6
NT.7
618 | Th. Atholhu, Male'-7
NT.8
619 | Th. Atholhu, Male'-8

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މުޙައްމަދު ޝަފީޤު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
އަޙްމަދު ނާއިޝް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
މުޙައްމަދު ސިވާޒް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ޢަބްދުލް މުހައިމިން ޢަބްދުއްރަޙީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
All
N9.1
297 | Th. Gaadhiffushi - 1
NT.1
517 | Th. Atoll Male' - 1
NT.2
518 | Th. Atoll Male' - 2
NT.3
519 | Th. Atoll Male' - 3
NT.4
520 | Th. Atoll Male' - 4
NT.5
521 | Th. Atoll Male' - 5
NT.6
617 | Th. Atholhu, Male'-6
NT.7
618 | Th. Atholhu, Male'-7
NT.8
619 | Th. Atholhu, Male'-8

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޢާއިޝަތު ޝިރުމީނާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ޙައްވާ ޢަބްދުލްހާދީ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
މަރްޔަމް ޙަސަން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
All
N9.1
297 | Th. Gaadhiffushi - 1
NT.1
517 | Th. Atoll Male' - 1
NT.2
518 | Th. Atoll Male' - 2
NT.3
519 | Th. Atoll Male' - 3
NT.4
520 | Th. Atoll Male' - 4
NT.5
521 | Th. Atoll Male' - 5
NT.6
617 | Th. Atholhu, Male'-6
NT.7
618 | Th. Atholhu, Male'-7
NT.8
619 | Th. Atholhu, Male'-8

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ޢަބްދުލްފައްތާޙު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޤަމަރިއްޔާ ޢަލީ (ގަމަރު)
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
N9.1
297 | Th. Gaadhiffushi - 1
NT.1
517 | Th. Atoll Male' - 1
NT.2
518 | Th. Atoll Male' - 2
NT.3
519 | Th. Atoll Male' - 3
NT.4
520 | Th. Atoll Male' - 4
NT.5
521 | Th. Atoll Male' - 5
NT.6
617 | Th. Atholhu, Male'-6
NT.7
618 | Th. Atholhu, Male'-7
NT.8
619 | Th. Atholhu, Male'-8