ވަގުތީ ނަތީޖާ

ނ. މާފަރު

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުހައްމަދު އަދުނާނު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
D6.1
77 | N. Maafaru - 1
DT.1
486 | N. Atoll Male' - 1
DT.2
487 | N. Atoll Male' - 2
DT.3
488 | N. Atoll Male' - 3
DT.4
489 | N. Atoll Male' - 4
DT.5
608 | N. atholhu Male'-5

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މުސްލިމް މުޙައްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ނަޞްރުﷲ އާދަމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
މުޙައްމަދު ޢާމިރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޢަޠޫފް ޢަބްދުﷲ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
All
D6.1
77 | N. Maafaru - 1
DT.1
486 | N. Atoll Male' - 1
DT.2
487 | N. Atoll Male' - 2
DT.3
488 | N. Atoll Male' - 3
DT.4
489 | N. Atoll Male' - 4
DT.5
608 | N. atholhu Male'-5

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޞާބިރާ އަރީޝް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޞިބާ ޢަބްދުﷲ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ރައިހާނާ ޢަބްދުﷲ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
ޢާއިޝަތު އިބްރާޙިމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
މަރްޔަމް ލަޙުފާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
All
D6.1
77 | N. Maafaru - 1
DT.1
486 | N. Atoll Male' - 1
DT.2
487 | N. Atoll Male' - 2
DT.3
488 | N. Atoll Male' - 3
DT.4
489 | N. Atoll Male' - 4
DT.5
608 | N. atholhu Male'-5

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ބަޝީރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
އަޙުމަދު ހަމްދާން ނާޞިރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
D6.1
77 | N. Maafaru - 1
DT.1
486 | N. Atoll Male' - 1
DT.2
487 | N. Atoll Male' - 2
DT.3
488 | N. Atoll Male' - 3
DT.4
489 | N. Atoll Male' - 4
DT.5
608 | N. atholhu Male'-5