ވަގުތީ ނަތީޖާ

ބ. ފުޅަދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޢާޛް ފައިޞަލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ޢަލީ އަޒުހަރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
F11.1
128 | B. Fulhadhoo - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އާދަމް ނިޔާޛު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
އަޙްމަދު ޢާޞިފް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ހައްސާނު މޫސާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
މުޙައްމަދު ޙަލީމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
All
F11.1
128 | B. Fulhadhoo - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ފާޠިމަތު ޝަޛްނާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ސަހުލާ ޢަބްދުއްރަޒާޤް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
މާޝިތޯ ޝަރީފް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޙައްވާ ޝަރުމީލާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
All
F11.1
128 | B. Fulhadhoo - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޝަކީލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
އަޙްމަދު އަފްރާޙް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
F11.1
128 | B. Fulhadhoo - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6