ހދ. ކުމުންދޫ

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް

ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

އާދަމް ސިފާޢު

ހދ. ނޭކުރެންދޫ ހދ. ކުމުންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު

ނުހާ ޢަލީ

ހދ. ކުމުންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ނަޝާ އާދަމް

ހދ. ކުމުންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ޝާއިދާ މޫސާ

ހދ. ކުމުންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ މެމްބަރުކަމަށް