IND

ޙައްވާ ޒޫނާ

ކ. ދިއްފުށި ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ޢަލީ އާދަމް

ހދ. ނޭކުރެންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

ޠާހާ ޢަލީ

ހއ. ތުރާކުނު ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

އާދަމް ސިފާޢު

ހދ. ނޭކުރެންދޫ ހދ. ކުމުންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

ޝިދުނާ ޢަލީ

ތ. ވިލުފުށި ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ނިޝާނާ

މ. ކޮޅުފުށި ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ސަންފާ ޢަލީ

ރ. އަަނގޮޅިތީމު ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ނަޞްރާ ޢަލީ

ގއ. ދާންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް