IND

ނަޞްރާ ޢަލީ

ގއ. ދާންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ގީތާ ޖަމާލު

ގއ. ކޮލަމާފުށި ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ސަމީރާ ޢަލީ

އދ. ހަންޏާމީދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް