IND

ޠާހާ ޢަލީ

ހއ. ތުރާކުނު ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

ނިޝާނާ

މ. ކޮޅުފުށި ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ޙައްވާ ޒޫނާ

ކ. ދިއްފުށި ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ސަމީރާ ޢަލީ

އދ. ހަންޏާމީދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ޢަލީ އާދަމް

ހދ. ނޭކުރެންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

ސަންފާ ޢަލީ

ރ. އަަނގޮޅިތީމު ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

އާދަމް ސިފާޢު

ހދ. ނޭކުރެންދޫ ހދ. ކުމުންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

ހާޖަރު ޢަލީ

ތ. ވޭމަންޑޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް