IND

ސަމީރާ ޢަލީ

އދ. ހަންޏާމީދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ހާޖަރު ޢަލީ

ތ. ވޭމަންޑޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ސަންފާ ޢަލީ

ރ. އަަނގޮޅިތީމު ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ނަޞްރާ ޢަލީ

ގއ. ދާންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ޢަލީ އާދަމް

ހދ. ނޭކުރެންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

ޙައްވާ ޒޫނާ

ކ. ދިއްފުށި ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

ޠާހާ ޢަލީ

ހއ. ތުރާކުނު ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް

ގީތާ ޖަމާލު

ގއ. ކޮލަމާފުށި ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް